Privatlivs- og cookiepolitik

Privatlivspolitik

Hvis du interagerer med Translucent ApS, vil vi løbende komme til elektronisk at behandle personoplysninger om dig.

I rollen som dataansvarlig er det vores ansvar at sikre, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Derfor informerer vi dig her om, hvilke oplysninger, vi registrerer, opbevarer, behandler og videregiver om dig.

Kontakt

Vores kontaktoplysninger er som følger:

Translucent ApS
Inge Lehmanns Gade 10
8000 Aarhus C
CVR: 30820924
Telefon: 7023 1044

Mail: compliance@translucent.dk

Formålet med behandlingen

Når du interagerer med vores personale, kontakter os igennem vores website, ringer til os eller ad andre elektroniske medier kontakter os, behandler vi i rollen som dataansvarlig forskellig personoplysninger om dig. Formålet med at gøre dette er at administrere dit kundeforhold, herunder i relation til levering af aftalte forpligtelser, ydelser, services m.fl.

Det gælder for behandlingen af personoplysninger, at de behandles i overensstemmelse med de rammer og retningslinier, som lovgivningen om databeskyttelse udstikker.

Vores website anvender cookies mhp. at optimere brugsoplevelsen. Du kan læse mere om vores cookiepolitik, samt fravælge cookies, når du besøger websitet samt i sektionen længere nede på siden.

Såfremt du måtte have spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os på compliance@translucent.dk.

Retsgrundlaget for vores databehandling er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. persondataforordningens (forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016) artikel 6, stk. 1, litra f.

Behandling af personoplysninger i kunderelationen

Hvis du er eksisterende kunde eller indgår en kontrakt med virksomheden, registrerer vi i vores IT-systemer almindelige kategorier af oplysninger om dig og den virksomhed, du repræsenterer. Vi registrerer eksempelvis oplysninger, der kan identificere dig - bl.a. dit navn, stillingsbetegnelse, arbejdsopgaver - samt kontaktoplysninger såsom telefonnumre, mailadresser m.fl., hvis du oplyser os om disse. Ligeledes kan du forvente, at vi vil slå dig op på din offentlige LinkedIn-profil mhp. at forstå din faglige baggrund samt se et billede af dig.

Retsgrundlaget for behandling af dine oplysninger er vores legitime interesse i at kunne opfylde den kontrakt eller aftale, som vi har indgået med den virksomhed, som du repræsenterer, herunder at kunne kontakte dig og levere de aftalte produkter og ydelser. På tilsvarende vis kan vi anvende dine kontaktinformationer, når vi skal fakturere den virksomhed, som du repræsenterer.

Oplysningerne i systemet kan vi evt. på egne vegne sammenkøre med oplysninger om andre kunder, samarbejdspartnere, leverandører, hjemmesidebesøgende, etc., fx for at lave forskellige former for statistikker og opgørelser.

Retsgrundlaget for vores databehandling er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesse er den mulige optimering af vores nuværende produkter og services eller udvikling af nye produkter og services, som behandlingen forsøger at opnå.

Behandling af personoplysninger i henvendelsesøjemed

Når du kontakter os via e-mail, chatsystem, telefon eller i forbindelse med andre henvendelser, og du ikke er eksisterende kunde, vil din henvendelse nogle gange indeholde personoplysninger, eksempelvis: Dine kontaktinformationer, din tilknytning til en bestemt virksomhed eller andre personoplysninger, som du måtte give os. Vi behandler blandt andet disse oplysninger for at kunne behandle og besvare din henvendelse.

Din henvendelse, og således dine evt. personoplysninger deri, kan også anvendes som led i optimeringen af vores nuværende produkter og services, eksempelvis ved at udarbejde statistik over de henvendelser, vi har modtaget.

Retsgrundlaget for vores databehandling er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesser er den potentielle optimering af vores nuværende services eller udvikling af nye services, som behandlingen forsøger at opnå.

Opbevaring og dataminimering

Med henblik på at holde behandlingen af persondata til et minimum, arbejder vi efter en opbevaringspolitik, hvor vi løbende pseudonymiserer, anonymiserer og/eller sletter oplysninger. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at vide mere om vores opbevaringspolitik og frister.

Endvidere søger vi løbende at minimere mængden data om dig, så vi kun opbevarer de mest nødvendige i relation til vores kunde-leverandørforhold.

Hvis du henvender dig med en anmodning om at få ændret eller slettet dine oplysninger, vil vi først undersøge, om betingelserne for sletning er opfyldt, hvorefter vi i så fald gennemfører ændringen eller sletningen så hurtigt som muligt.

Samtykke

Visse oplysninger kan blive behandlet baseret på særskilt samtykke fra dig. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår af sektionen “Kontakt.”

Såfremt du måtte vælge at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra det tidspunkt, hvor du trækker samtykket tilbage. En tilbagekaldelse af samtykke påvirker heller ikke behandlingen af personoplysninger, der jf. afsnittene “Behandling af personoplysninger i kunderelationen” og “Behandling af personoplysninger i henvendelsesøjemed” behandles på et andet grundlag end samtykke.

Modtagere

Som led i at levere en service til dig og din virksomhed, vil dine data blive delt med vores databehandlere, der hjælper os med at drifte vores IT-systemer og udbyder de øvrige IT-services, vi benytter i vores drift af virksomheden.

Visse oplysninger kan også blive delt med med specielle rådgivere (jurist, bogholder, revisor etc.), som er naturligvis også forpligtede til at behandle oplysningerne fortroligt.

Dine rettigheder

Iht. databeskyttelseslovgivningen har du nogle særlige rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger. Du har overordnet ret til:

  • At få indsigt i de oplysninger, vi har om dig (artikel 15)
  • At få berigtiget de oplysninger, vi har om dig (artikel 16)
  • At få slettet de oplysninger, vi har om dig (artikel 27)
  • At få begrænset anvendelsen af de oplysninger, vi har om dig (artikel 18)
  • At få udleveret oplysninger om dig (artikel 20)
  • At gøre indsigelse om vores behandling af dine personoplysninger (artikel 21)

Vi ønsker at give følgende præciseringer af ovenstående rettigheder:

  • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

  • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

  • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Dine rettigheder er beskrevet i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som findes på www.datatilsynet.dk.

Vores kontaktoplysninger

Såfremt du måtte ønske dig at henvende dig omkring ovenstående, eller såfremt du måtte have spørgsmål til privatlivs- og cookiepolitikken - eller til dine rettigheder i øvrigt - har du altid mulighed for at kontakte os på compliance@translucent.dk, hvor vi vil bestræbe os på at besvare din henvendelse så hurtigt som muligt.

Yderligere oplysninger og klagemuligheder

Datatilsynets hjemmeside kan du læse yderligere om lovgivningen samt indgive en klage, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
Tlf.: 3319 3200


Cookiepolitik